Algemene Verkoopvoorwaarden

Welkom bij het Maal.  Als klant bij het Maal gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden.  Gelieve ze aandachtig te lezen.  Door onze website te gebruiken en een bestelling bij ons te plaatsen wordt u geacht deze algemene voorwaarden, privacy en cookie policy te aanvaarden.

Het Maal behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.

1.            Verkoper

het Maal, Kaat Roels, Kwakkelstraat 137 B-2300 Turnhout
BTW: BE 0687 635 671, Toelating AER/ANT/039809
Email: kaat@hetmaal.be, Tel: 0494 865361, www.hetmaal.be

2.            Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elk aanbod van het Maal en op iedere tussen het Maal en consument tot stand gekomen overeenkomst.  De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de webomgeving van het Maal.  Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door het Maal erkend.

3.            Aanbod

het Maal is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.  Het Maal kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.            Prijzen

Alle prijzen worden getoond in Euro, inclusief 6% BTW en exclusief verzendingskosten.  Aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze aangeboden worden op onze website.  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van ernstige drukfouten.  Voor de gevolgen van ernstige drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Bij drukfouten is het Maal niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5.            Levering

Bestellingen worden afgehaald door de klant op het adres van het Maal.

Aan de leveringsplicht van het Maal zal, behoudens tegenbewijs, voldaan zijn zodra de door het Maal geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal het Maal bestellingen uitvoeren binnen het tijdstip vermeld op de website, na volledige betaling, voor zover de producten in voorraad zijn en tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.  Vertragingen in levering of gedeeltelijke levering geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of goederen te weigeren en kunnen in geen geval leiden tot schadevergoeding.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.  Aan de genoemde  termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het Maal neemt geen verantwoordelijk voor de leveringen die te laat opgehaald worden of voor een bestelling die verloren of beschadigd raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of overmacht.  

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, het Maal daarvan binnen de 24u verwittigt.  Het Maal probeert immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met je bestelling.

Als de levering niet mogelijk is wordt u op de hoogte gebracht en hebt u het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

6.            Betaling

De betaling gebeurt altijd vóór de afhaling van de goederen en voor het klaarmaken van de bestelling.  Er kan alleen betaald worden met de bij de bestelling aangegeven betaalwijzen.

Betaling via overschrijving gebeurt op rekening nr IBAN BE24 0018 3019 0138, op naam van Katarina Roels, Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout, netto zonder korting, tenzij anders overeengekomen.  Een laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verhoging van het verschildigde bedrag met een interest van 10% en een schadebeding van 10% met een minimum van 20 euro.

Wanneer achteraf blijkt dat een bedrag niet kon worden geïnd, dan zal het bedrag opgevraagd worden per mail en zullen er 5 euro administratiekosten aangerekend worden.

7.            Zichttermijn / herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de verkoper.  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen, in originele staat, ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking.  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking.  Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt het Maal zich het recht om waardevermindering te rekenen.  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt het Maal binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling.  Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument worden terugbetaald.  Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.  

Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd i.v.m. hygiëne, zoals alle voedingsmiddelen.

8.            Overeenkomst

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap met vermelding ‘Bestelling VOR-volgnummer is bevestigd’.  U aanvaardt dan van rechtswege de volledige algemene verkoopvoorwaarden.

Een overeenkomst tussen het Maal en een consument komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door het Maal op haalbaarheid is beoordeeld.

Het Maal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.  U wordt dan binnen de 48 uur geïnformeerd.

Het verkoopcontract wordt pas definitief als deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper.

9.            Overmacht

Het Maal is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenis omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.  Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van het Maal alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Het Maal behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  In geen geval is het Maal gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien het Maal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijk contract.

10.          Voedselveiligheid

De producten moeten tot op het ogenblik van verbruik bewaard worden op een droge en donkere plaats of volgens de bewaarvoorschriften.

De producten zijn op bestelling geproduceerd en bestemd voor onmiddellijk gebruik. 

Onze producten kunnen voor sommige personen niet geschikt zijn.  Gelieve uw arts of diëtist te vragen om advies hierover.

De gepubliceerde info op onze website of andere media gaat over gezondheid en voeding in het algemeen. Het gaat hier niet om medische informatie.

Wij gaan niet akkoord met het leveren van onze diensten aan personen met een allergie die kan resulteren in anafylactische shock of diabetici die afhankelijk zijn van insuline.

Onze producten worden vervaardigd in een werkplaats waar ook andere producten worden vervaardigd. Hierdoor kunnen sporen van allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis of producten van vis, aardnoten, soja, melk, lactose, noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide, lupine en weekdieren) aanwezig zijn in onze producten.

11.          Aansprakelijkheid

Het Maal is niet aansprakelijk voor schade aan derden/ ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

Het Maal is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Het Maal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten.  De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen.

12.          Klachten

Elke klacht kan via email ingediend worden (kaat@hetmaal.be) en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld.  Geschillen rond het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische Recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het kanton Turnhout.

13.          Website

De toegang tot de website kan occasioneel beperkt worden om herstellingen, onderhoud of wijzigingen mogelijk te maken.  Het Maal kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bij onbeschikbaarheid van de website, blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.

Wij proberen zo volledig en correct mogelijk te zijn wat de informatieverstrekking betreft op onze website of andere media, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld mocht dit niet het geval zijn. 

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen e.d. of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, smaken productspecificaties enz. op de website van het Maal gelden slecht bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden wij ons het recht om alle onvolledigheden /fouten te corrigeren en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onvolledigheden/fouten of voor het gebruik van dergelijke informatie.

14.          Intellectuele eigendom

Alle foto’s, ander beeldmateriaal en teksten zijn copyright van het Maal of van leveranciers en mogen onder geen beding gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van het Maal

Alle elementen van de website van het Maal inclusief de onderliggende technologie zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten.  Ze zijn exclusief eigendom van het Maal. 

De gebruiker die over een eigen website beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn website en de website van het Maal , moet hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen van het Maal. 

Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de website van het Maal door gebruik te maken van framing of in-line link.  In ieder geval zal elke link moeten verwijderd worden op eerste eenvoudig verzoek van het Maal. 

De website van het Maal kan links naar andere website bevatten.  Het Maal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

15.          Privacy - gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij het Maal dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het Maal.   Wij zullen dan ook uw gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van onze dienstverlening.  Ze zullen bewaard worden gedurende een periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke bepalingen.  Onder onze dienstverlening verstaan wij klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, marketing en de gepersonaliseerde reclame.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Wij respecteren de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

16.          Cookies

Het Maal maakt gebruik van cookies.  Cookies zijn kleine data-of tekstbestanden die die op je computer of je mobiele apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben.

Het Maal maakt gebruik van functionaliteits- en tracking cookies. Functionaliteitscookies vergemakkelijken het websitebezoek en maken voor jou het surfen aangenamer. Die cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website of een applicatie zich bepaalde voorkeuren kan herinneren zoals taal, lay-out of kleuren.

Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitegebruikers op meerdere, verschillende websites te traceren om gedragingen of informatie te verzamelen op de bezochte websites.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.  Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden bij het plaatsen van uw bestelling.  Gelieve dan contact met ons op te nemen, zodat wij toch nog uw bestelling kunnen uitvoeren.

(info@hetmaal.be of 0494 865 361)

Door het Maal gebruikte cookies: Google analytics voor het bijhouden van statistieken en bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen.

17.          Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing voor overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.  In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid en de toepasbaarheid van de overige algemene voorwaarden aantasten.